top of page

MIGRÁCIA

PRE ROZVOJ

Správne riadená migrácia je dôležitým nástrojom pre dlhodobo udržateľný rozvoj Slovenska a Európy

Migrácia a rozvoj - Anchor

Migrácia a rozvoj

0.jpg

Chápanie rozvojového potenciálu migrácie je založené na koncepte cirkulárnej (okružnej) migrácie. Cirkulárna migrácia sa v kontexte európskych inštitúcií definuje ako opakovaná legálna migrácia tej istej osoby medzi dvomi alebo viacerými krajinami. Správne riadená cirkulárna migrácia sa vo všeobecnosti považuje za účinný prostriedok na podporu rozvoja, keďže umožňuje transfer zdrojov z jadrových (mestá, krajiny s vysokým príjmom) do periférnych oblastí (rurálne oblasti, krajiny s nízkym príjmom).

Cirkulárna migrácia je do veľkej miery prirodzeným procesom, keďže veľká časť pracovných migrantov preferuje dočasný pobyt v zahraničí s cieľom získania ekonomickej alebo kariérnej výhody a neskôr sa vracia domov, osobitne ak sa v krajine pôvodu zlepší politická a ekonomická situácia a rozdiel medzi príjmami a výdavkami na život sa prijateľne zmenšia oproti ekonomicky rozvinutejšej krajine. Svedkom obdobného procesu sme v súčasnosti aj na Slovensku.

Jej rozvojový potenciál sa však zvyšuje koordinovaným a vhodným riadením za spolupráce vysielajúcej a prijímajúcej krajiny. Podľa výskumnej organizácie Migration Policy Institute správne riadená cirkulárna migrácia prinášajúca rozvoj zahŕňa okrem iného najmä tieto opatrenia:

  • zavedenie legálnych a jednoduchých spôsobov mobility medzi zdrojovou a cieľovou krajinou,

  • ochrana migrantov pred zneužívaním (zo strany sprostredkovateľov, agentúr),

  • zníženie (sociálnych a ekonomických) nákladov migrácie,

  • stimuly na podporu okružného charakteru (dočasnosti) migrácie/zabezpečenie návratu,

  • prepojenie migračnej politiky a politiky rozvoja.

 

Európska migračná agentúra v oblasti rozvojovej spolupráce vyvíja aktivity vychádzajúc z uvedených zásad riadenia okružnej migrácie. Prispieva napríklad k rozvoju pilotných činností IT Asociácie Slovenska (ITAS) a Digitálnej koalície, ktoré v spolupráci s Národnou ekonomickou univerzitou Simona Kuzneca v Charkove a Vysokou školou ekonómie a manažmentu verejnej správy (VŠEMVS) pripravili a otvorili pilotný spoločný študijný program pre ukrajinských študentov odborov informačných technológií.

 

Program je spojený so sponzorskou účasťou slovenských zamestnávateľov, ktorí študentom poskytujú štipendium, umožňujú získanie odbornej praxe s mentorským dozorom a po ukončení ponúkajú zamestnanie v trvaní dvoch rokov, počas ktorých sa firme vráti investícia do študenta. EMA sa bude snažiť prispieť k formalizácii uvedeného programu v nasledujúcich rokoch, k získaniu podpory slovenskej vlády a k posilneniu rozvojového komponentu programu prostredníctvom neskoršieho návratu absolventov na Ukrajinu.

bottom of page