top of page

MIGRÁCIA

PRE ROZVOJ

Správne riadená migrácia je dôležitým nástrojom pre dlhodobo udržateľný rozvoj Slovenska a Európy

Podpora trhového prostredia v Moldavsku: Digitálne inovácie, trh práce a investície – Fáza 1

3.PNG

Migrácia
a rozvoj

Názov projektu:

Podpora trhového prostredia v Moldavsku: Digitálne inovácie, trh práce a investície – Fáza 1

Trvanie:

október 2023 - apríl 2025 

Donor:

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS).

Partneri projektu:

Moldavsko: Fakulta počítačov, informatiky a mikroelektroniky Moldavskej technickej univerzity (FCIM TUM), Seed Forum Moldova a spoločnosť ESET.

Slovensko: spoločnosť ESET.

slovakaid_gis_male_0.png

Realizované s finančnou podporou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky v rámci dotácie na realizáciu projektu rozvojovej spolupráce SR z programu SLOVAKAID. Za obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedný Európska migračná agentúra.

image0.png
ihub logo.png
eset logo.png

Projekt financovaný v rámci rozvojovej pomoci SlovakAid má za úlohu prispieť k dlhodobému zlepšeniu trhového prostredia, posilniť vzťahy medzi verejným, súkromným a akademickým sektorom a odovzdať slovenské skúsenosti v oblasti digitálneho vzdelávania a marketingu v celkovo 4 regiónoch Moldavska - Kišiňov, Balti, Komrat a Cahul, s cieľom systematicky zlepšiť socio-ekonomické postavenie mladých ľudí, žien a širšej verejnosti. 

Hospodársky rast V Moldavsku je stále spomalený pretrvávajúcimi účinkami šoku z COVID-19 ako aj ruskou inváziou na Ukrajinu. Tieto okolnosti vplývajú na potrebu udržateľnejšieho modelu rastu ekonomiky poháňaného súkromnými investíciami a zvyšovaním produktivity. Skvalitnenie infraštruktúry a trhového prostredia je preto nevyhnutné na zvýšenie zamestnanosti pre kvalifikovaných, ako aj dlhodobo nezamestnaných Moldavcov, vracajúcich sa migrantov, vrátane utečencov z Ukrajiny. Ekonomický rast v Moldavsku si preto vyžaduje zdroje pre vytvorenie udržateľného, inkluzívneho a moderného rozvoja, najmä čo sa týka IT sektora. 


Projekt preto komplexne rieši rozvoj kapacít v Moldavsku s dôrazom na rodovú rovnosť, svojimi aktivitami prepája hlavné mesto s troma menej rozvinutými oblasťami a prispieva k tvorbe pracovných miest pre mladých ľudí a ženy v moldavských regiónoch. 


Prostredníctvom vzdelávacieho programu „Akadémia kybernetickej bezpečnosti“ a medzinárodných stáží v spoločnosti ESET, projekt podporí 20 študentov (m/ž) Technickej univerzity v Moldavsku.

 

80 ľudí (m/ž) v menej rozvinutých regiónoch bude profitovať z programov „TECH Inkubátor a TECH WOMEN Inkubátor,“ kariérneho mentoringu a pracovných stáží v miestnych IT firmách. 

15 malých a stredných podnikov z regiónov bude vyškolených v oblasti digitalizácie/smart riešení a 4 vybrané podniky budú podporené prostredníctvom mini-grantov a individuálneho biznis mentoringu, ktorí poskytnú slovenskí experti. 

Na veľtrhu práce v Kišiňove, s očakávanou návštevnosťou približne 1,600 ľudí a viac ako 20 TECH spoločností, poskytne organizátorom poradenstvo slovenská expertka, s dlhoročnou kariérou v  spoločnosti Profesia.

Téma rodovej rovnosti bude pokrytá aj prostredníctvom networkingových workshopov a medzinárodnej konferencie „WOMEN IN TECH“ s predpokladanou účasťou 2,900 ľudí. Na konferencii sa zúčastnia expertky zo Slovenska, ktoré budú zdieľať svoje skúsenosti ale aj výzvy, ktoré museli prekonať pri budovaní svojej kariéry v IT sfére. 

Videá k projektu

Posilnenie kapacít kybernetickej bezpečnosti na Ukrajine – Akadémia kybernetickej bezpečnosti

3.PNG

Migrácia
a rozvoj

Názov projektu:

Posilnenie kapacít kybernetickej bezpečnosti na Ukrajine – Akadémia kybernetickej bezpečnosti

Trvanie:

august 2023 – máj 2025

Donor:

Veľvyslanectvo USA v Kyjeve (DCP)

Partneri projektu:

Ukrajina: Národná letecká univerzita, 

Národná univerzita Kiev-Mohyla Academy

Slovensko: spoločnosť ESET.

image.png
eset logo.png

Projekt financovaný Veľvyslanectvom USA v Kyjeve a ich DCP programom (Development Cooperation Partnership) má za úlohu budovať kritické kapacity kybernetickej infraštruktúry na Ukrajine, posilniť kybernetickú hygienu a prehĺbiť  vzťahy medzi akademickým a súkromným sektorom.

 

Hoci Ukrajina má jeden z najvyšších podiel absolventov informatiky, matematiky a štatistiky a snahy vlády zahŕňajú posilnenie vzdelávania v oblasti kybernetickej bezpečnosti, kvalita kapacít zaostáva za dopytom trhu. Táto priepasť sa naďalej rozširuje v dôsledku rozdielu medzi IT univerzitnými programami a požiadavkami odvetvia v kybernetickej bezpečnosti v súčasnom kontexte na Ukrajine.

Prostredníctvom vytvorenia špecializovaného 10-mesačného programu „Akadémia kybernetickej bezpečnosti" projekt buduje tvrdé a mäkké zručností študentov a študentiek dvoch univerzít v Kyjeve – Národnej leteckej univerzity a Národnej univerzity Kiev-Mohyla Academy. Program vyučujú experti z firmy ESET, v súlade s požiadavkami trhu. Akadémia sa zameriava na teoretické a praktické úlohy a dopĺňa kurikulá fakúlt kybernetickej bezpečnosti oboch univerzít. Zároveň buduje mäkké zručnosti študentov ako napríklad prezentovanie, tímová spolupráca, kritické myslenie alebo rodová rovnosť na pracovisku. Najlepší absolventi Akadémie získajú stáž v ESET a iných IT firmách na Slovensku.

Workshopy zamerané na kybernetickú hygienu pre 400 dievčat a mladých ženy vo veku 15-19 rokov posilňujú ich ochranu pred kyberšikanou a ponúkajú im vzdelanie v oblasti kybernetickej bezpečnosti a pohybovanie sa v kyberpriestore, aby chránili seba a svoje dáta.

Projekt vypĺňa medzery a vytvára podmienky pre bezpečnejší kybernetický priestor prospešný pre jednotlivcov, spoločnosť a štát, lepšiu konkurencieschopnosť a medzinárodné prepojenie medzi súkromným sektorom a akademickou sférou. Zapojením súkromného sektora sa EMA snaží vytvoriť komplexný prístup, ktorý je dôležitý pre silnejšie systémy prospešné pre všetky zainteresované strany.

Inkubátor talentov: Digitálne vzdelávanie žien a IT odborníkov v Moldavsku

3.PNG

Migrácia
a rozvoj

Názov projektu:

Inkubátor talentov: Digitálne vzdelávanie žien a IT odborníkov v Moldavsku

Trvanie:

október 2022 – december 2023

Donor:

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS).

Partneri projektu:

Moldavsko: Fakulta počítačov, informatiky a mikroelektroniky Moldavskej technickej univerzity (FCIM TUM) a Seed Forum Moldova.

Slovensko: spoločnosť ESET.

slovakaid_gis_male_0.png

Realizované s finančnou podporou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky v rámci dotácie na realizáciu projektu rozvojovej spolupráce SR z programu SLOVAKAID. Za obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedný Európska migračná agentúra.

image0.png
ihub logo.png
eset logo.png

Projekt financovaný v rámci rozvojovej pomoci SlovakAid komplexne rieši rozvoj IKT kapacít v Moldavsku, príčiny rodových nerovností, prepája hlavné mesto s rurálnymi oblasťami a prispieva k tvorbe kvalitných pracovných miest pre ženy v rurálnych oblastiach.

Moldavský IKT sektor, s vysokým podielom na HDP krajiny - 10 % v 2021, bol moldavskou vládou vyhlásený za prioritnú oblasť pre ekonomický rozvoj krajiny. Hlavnou výzvou, ktorej tento sektor čelí, je nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily pre potreby miestneho trhu. V tejto situácii je pre sektor veľkou príležitosťou osloviť viac žien pre výber kariéry v IT, keďže ich zastúpenie na kvalifikovaných pozíciách v IT je stále nízke.

Projekt preto prispeje k dlhodobému zlepšeniu IKT trhového prostredia, posilní verejno-súkromné vzťahy a odovzdá slovenské skúsenosti v tomto sektore v 3 regiónoch - Kišiňov, Gagauzsko a Balti s cieľom systematicky zlepšiť socio-ekonomické postavenie študentov, žien a širšej verejnosti (s ohľadom na zapojenie žien z Ukrajiny).

Prostredníctvom programu „Akadémia kybernetickej bezpečnosti“ a medzinárodných stáží v spoločnosti ESET, projekt podporí 30 študentov (m/ž) Technickej univerzity v Moldavsku.

 

100 ľudí (m/ž) v Kišiňove a 100 žien v rurálnych oblastiach bude profitovať z programu „Inkubátora talentov“ - kariérneho mentoringu a intenzívnych kurzov zameraných na sociálne médiá a podnikanie, software testovanie alebo grafický/web dizajn. 

Téma rodovej rovnosti bude pokrytá aj prostredníctvom podpory zriadenia 2 ženských hubov, networkingových workshopov a medzinárodnej konferencie „Women in Tech“ s predpokladanou účasťou 2900 ľudí.

 

V neposlednom rade, projekt vytvorí/udrží pracovné miesta prostredníctvom poskytnutia 6 mikrograntov pre podniky vedené ženami.

Videá k projektu

Anchor 1

Digitálne talenty: Program pracovnej mobility absolventov IKT odborov medzi Slovenskom, Ukrajinou a Moldavskom (Digi Talents)

3.PNG

Pracovná

migrácia

Názov projektu:

Digitálne talenty: Program pracovnej mobility absolventov IKT odborov medzi Slovenskom, Ukrajinou a Moldavskom (Digi Talents)

Projekt financuje:

EÚ z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu v rámci iniciatívy Migration Partnership Facility (MPF)

Projekt realizuje:

EMA – Development and Mobility Agency v spolupráci s Digitálnou koalíciou SR (DK) a IT Asociáciou v Moldavsku (ATIC)

Súkromní partneri:

ESET, Orange Slovensko a Orange Moldavsko

Inštitucionálna podpora:

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR; Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR; Moldavská technická univerzita (TUM); Ministerstvo hospodárstva infraštruktúry Moldavskej republiky

Trvanie:

júl 2021 – júl 2024

stiahnuť (1).png
logo.png
digitalents.png
ICMPD_logo.jpg
MPF_logo.png
EU_logo.png

Projekt je financovaný Európskou úniou prostredníctvom Partnerstva pre migráciu (MPF) Medzinárodného centra pre rozvoj migračnej politiky (ICMPD). MPF je iniciatíva financovaná Európskou úniou (EÚ), ktorá prispieva k praktickej realizácii migračnej politiky EÚ. Cieľom MPF je posilniť dialóg a spoluprácu v oblasti migrácie a mobility medzi členskými štátmi a partnerskými krajinami mimo EÚ.

Projekt kofinancuje Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu - SlovakAid

SlovakAid-GIS-MALE.jpg

Projekt pod záštitou EMA v spolupráci s Digitálnou koalíciou a IT Asociáciou v Moldavsku prispieva k plneniu cieľov migračnej agendy EÚ vytvorením dobre riadenej schémy pracovnej mobility pre mladých absolventov, ktorá je vzájomne výhodná pre všetky zúčastnené krajiny – Slovensko, Moldavsko a Ukrajinu


Cieľom projektu je rozvíjať spoluprácu v oblasti pracovnej migrácie a podporiť ekonomickú výmenu medzi IKT sektormi zapojených krajín. Špecifickým cieľom je vybudovať schému legálnej migrácie na podporu mladých talentov z Moldavska a Ukrajiny pôsobiacich v IKT sektore. Program zároveň pomôže obsadiť nedostatkové pracovné pozície v IKT sektore na Slovensku a podporí vzájomnú výmenu poznatkov a skúseností. 


Program ponúkne mladým moldavským a ukrajinským talentom krátkodobé zamestnanie (12 mesiacov) alebo stáž (3 mesiace) v popredných IKT spoločnostiach na Slovensku. To im umožní získať praktické znalosti, zručnosti a skúsenosti v profesionálnom prostredí a neskôr ich využiť po integrácii späť doma. 


Špecifickým cieľom je tiež podporiť rozvoj Moldavska a Ukrajiny reintegráciou úspešných absolventov a absolventiek schémy po ich návrate, a to prostredníctvom ich efektívneho umiestnenia na trhu práce.  Schéma tiež podporí rozvoj obchodných vzťahov medzi súkromnými spoločnosťami v zapojených krajinách a prispeje k výmene odborných poznatkov medzi slovenským a moldavským IKT sektorom. 


Hlavné aktivity projektu:

  • Vzdelávanie v Inkubátore talentov: Pred odchodom na Slovensko účastníci programu absolvujú cielené odborné vzdelávanie v Inkubátore talentov, čo im pomôže pripraviť sa na prácu na Slovensku podľa potrieb konkrétnych IKT spoločností.

  • Mobilita: Špecializované vzdelávanie talentov bude pokračovať aj po príchode na Slovensko a pred nástupom do pracovného pomeru alebo na stáž.

  • Reintegrácia: Po ukončení pracovného pomeru a po návrate do Moldavska a na Ukrajinu bude mať každý účastník programu možnosť ďalej pracovať na zvýšení svojej kvalifikácie. Zároveň mu bude poskytnutá pomoc pri orientácii na moldavskom trhu práce. Vybraní kandidáti získajú finančnú a praktickú podporu pri budovaní vlastného podnikania, resp. startupu.

  • Budovanie kapacít: V záujme budovania kapacít miestnych partnerov v Moldavsku, zabezpečenia replikovateľnosti a udržateľnosti programu mobility, projekt podporí vznik verejno-súkromného partnerstva medzi moldavskými národnými inštitúciami, univerzitami, mimovládnymi organizáciami a  súkromnými spoločnosťami v Moldavsku a na Slovensku.

Videá k projektu

Kvalitná pracovná sila pre IT sektor v Moldavsku: digitálne vzdelávanie mladých žien a vytvorenie Akadémie kybernetickej bezpečnosti

3.PNG

Migrácia
a rozvoj

Názov projektu:

Kvalitná pracovná sila pre IT sektor v Moldavsku: digitálne vzdelávanie mladých žien a vytvorenie Akadémie kybernetickej bezpečnosti

Trvanie:

august 2020 – august 2021

Donor:

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS).

Projekt je spolufinancovaný spoločnosťou ESET a MVO TEKEDU.

Partneri projektu:

Moldavsko: TEKEDU – MVO manažujúca program GirlsGoIT a Fakulta počítačov, informatiky a mikroelektroniky Moldavskej technickej univerzity (FCIM TUM).

Slovensko: spoločnosť ESET, IT Asociácia Slovenska (ITAS) a Digitálna koalícia.

slovakaid_gis_male_0.png

Realizované s finančnou podporou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky v rámci dotácie na realizáciu projektu rozvojovej spolupráce SR z programu SLOVAKAID. Za obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedný Európska migračná agentúra.

koalicia.png
ESET logo - Stacked - Colour - Mid Grey
tekedu-logo-01.png
GGI-Logo-01.png
image0.png

Projekt financovaný v rámci rozvojovej pomoci SlovakAid podporí digitálne vzdelávanie mladých žien, vytvorenie Akadémie kybernetickej bezpečnosti a zriadenie nového IT laboratória v Moldavsku. EMA v spolupráci so spoločnosťou ESET a Technickou univerzitou v Kišiňove zrenovuje a vybaví nové IT laboratórium, ktoré poskytne zázemie pre spustenie Akadémie kybernetickej bezpečnosti. Najlepším študentkám a študentom akadémie projekt zabezpečí odbornú stáž v spoločnosti ESET. V spolupráci s moldavskou MVO TEKEDU a programom GirlsGoIT projekt podporí vstup mladých žien do IKT sektora a zorganizuje workshopy s vedecko-technickým zameraním STEM. Projekt je spolufinancovaný spoločnosťou ESET a mimovládnou organizáciou TEKEDU.

 

Moldavská vláda identifikovala IKT sektor ako prioritný sektor ekonomického rozvoja, keďže sa v rastúcej miere podieľa na HDP krajiny a ponúka kvalitné pracovné príležitosti za kompetitívne mzdy. Výzvou, ktorej sektor čelí, je nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily, pričom tento stav zároveň výrazne zhoršuje masívny únik mozgov z Moldavska. Táto situácia vytvára priestor pre podporu vstupu väčšieho počtu mladých žien do moldavského IKT sektora, keďže ich zastúpenie na kvalifikovaných IKT pozíciách je pomerne nízke.

Ďalšou výzvou pre moldavský IKT sektor je prepojenie vzdelávacieho procesu a podnikateľskej sféry s cieľom zosúladiť vzdelávanie s meniacimi sa potrebami pracovného trhu. K lídrom v oblasti spolupráce so súkromným sektorom patrí Moldavská technická univerzita (TUM), ktorá sa v  projekte rozhodla spolupracovať so spoločnosťou ESET, poprednou slovenskou firmou aktívnou v oblasti kybernetickej bezpečnosti s celosvetovou pôsobnosťou. Spoločnosť ESET zriadila výskumné a vývojové centrum v rumunskom meste Jasy, ktoré sa nachádza na hraniciach s Moldavskom, prostredníctvom ktorého v projekte rozvinie praktickú spoluprácu s Fakultou počítačov, informatiky a mikroelektroniky TUM.

Hlavné aktivity projektu:

  1. Príprava a organizácia vedecko-technického workshopu (STEM – Science, Tech, Engineering and Mathematics) určeného pre mladé ženy, v spolupráci s organizáciou TEKEDU pôsobiacou v Moldavsku.

  2. Renovácia a vybavenie IT laboratória na FCIM TUM, ktoré poskytne zázemie pre aktivity programu GirlsGoIT a pre Akadémiu kybernetickej bezpečnosti.

  3. Založenie Akadémie kybernetickej bezpečnosti na FCIM TUM v spolupráci so spoločnosťou ESET, v rámci ktorej bude vybraným študentom poskytnutá stáž v spoločnosti ESET.

  4. Preskúmanie možnosti vytvorenia inkubátora kybernetickej bezpečnosti v Moldavsku, vrátane prípravy odporúčaní a realizačného návrhu.

Videá k projektu

Výskum na podporu návratu slovenských pracovníkov

3.PNG

Pracovná

migrácia

Názov projektu:

Výskumná štúdia s cieľom formulovať odporúčania pre komunikačnú stratégiu na podporu návratu slovenských pracovníkov 

Trvanie:

máj 2019 – december 2019

Donor:

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

logo-MZV.png

Realizované s finančnou podporou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky v rámci dotačného programu medzinárodné vzťahy a zahraničná politika SR. Za obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedný Európska migračná agentúra.

Cieľom projektu je identifikovať vhodné možnosti a spôsoby, ako motivovať slovenských pracovníkov zo zahraničia pre návrat späť na Slovensko, a to prostredníctvom zmapovania dôvodov ich odchodu a možných motivačných faktorov pre návrat a následnej formulácie odporúčaní pre komunikačnú stratégiu smerom k tejto cieľovej skupine.

Na tento účel EMA realizuje kvantitatívny prieskum medzi Slovákmi žijúcimi v zahraničí so zameraním na krajiny EÚ, v ktorých žije významný počet krajanov. Zber dát prebieha v nadväznosti na aktivity zamestnávateľov realizované v spolupráci s veľvyslanectvami SR v cieľových krajinách.

Výstupy projektu spolugarantuje IT Asociácia Slovenska (ITAS), ktorá bude ako konzultačný orgán zapojená do vyhodnotenia dát a formulácie odporúčaní.

Schéma mobility ukrajinských študentov IT na účel transferu zručností v oblasti IT zo Slovenska na Ukrajinu

3.PNG

Migrácia
a rozvoj

Názov projektu:

Schéma mobility ukrajinských študentov IT na účel transferu mäkkých a tvrdých zručností v oblasti IT zo Slovenska na Ukrajinu v spolupráci s vysokými školami a súkromným sektorom

Trvanie:

august 2019 - júl 2020

Donor:

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu

slovakaid_gis_male_0.png

Realizované s finančnou podporou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky v rámci dotácie na realizáciu projektu rozvojovej spolupráce SR z programu SLOVAKAID. Za obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedný Európska migračná agentúra.

Projekt podporený v rámci SlovakAid nadväzuje na pilotné činnosti IT Asociácie Slovenska (ITAS) a Digitálnej koalície, ktoré v spolupráci s Národnou ekonomickou univerzitou Simona Kuzneca v Charkove a Vysokou školou ekonómie a manažmentu verejnej správy (VŠEMVS) pripravili a otvorili pilotný spoločný študijný program pre ukrajinských študentov odborov informačných technológií. Program je spojený so sponzorskou účasťou slovenských zamestnávateľov, ktorí študentom poskytujú štipendium, umožňujú získanie odbornej praxe s mentorským dozorom a po ukončení ponúkajú zamestnanie v trvaní dvoch rokov, počas ktorých sa firme vráti investícia do študenta.

Cieľom projektu je formalizovať fungovanie schémy mobility, zapojiť do nej ďalšie vysoké školy na Ukrajine a na Slovensku, vytvoriť  minimálne tri nové spoločné študijné programy a posilniť rozvojový potenciál schémy mobility smerom na Ukrajinu.

Rozvojový potenciál schémy vychádza z konceptu cirkulárnej (okružnej) migrácie. Správne riadená cirkulárna migrácia sa vo všeobecnosti považuje za účinný prostriedok na podporu rozvoja, keďže umožňuje transfer zdrojov z jadrových (mestá, krajiny s vysokým príjmom) do periférnych oblastí (rurálne oblasti, krajiny s nízkym príjmom). V našom prípade sa študenti po absolvovaní schémy (posledného roka štúdia, stáže a získaní praktickej zamestnaneckej skúsenosti na Slovensku) vrátia na Ukrajinu vybavení vedomosťami a praktickými zručnosťami, ktoré posilnia ich postavenie ako zamestnancov a umožnia progresívnejší rozvoj menších či stredných firiem pôsobiacich v IT sektore na Ukrajine. V rámci štúdia aj praxe projekt študentom poskytne príležitosti na rozvoj manažérskych, riadiacich, projektových a iných mäkkých zručností, na doplnenie praktických zručností v oblasti programovania a získanie skúseností v pracovnom prostredí úspešných nadnárodných korporácií či firiem fungujúcich v európskom regulačnom rámci.

Projekt pozostáva z týchto aktivít:

1. Vytvorenie partnerstva na realizáciu schémy mobility

2. Vypracovanie administratívnych a operačných postupov schémy mobility

3. Vypracovanie spoločných študijných programov

4. Poskytovanie podpory študentom pilotného programu

5. Propagácia smerom k cieľovým skupinám a zainteresovaným stranám

 

Priamym výsledkom projektu bude vytvorená schéma mobility s pevnými administratívnymi a operačnými pravidlami a minimálne tri nové spoločné študijné programy, čím sa vytvoria efektívne spôsoby prenosu znalostí, mäkkých a tvrdých zručností a kontaktov v oblasti IT na Ukrajinu prostredníctvom cirkulárnej migrácie. Pri ukončení projektu bude schéma mobility pripravená na využívanie a študenti na Ukrajine budú informovaní, že sa môžu hlásiť do spoločných študijných programov. Týmto spôsobom projekt prispeje k dosiahnutiu tzv. triple-win situácie, teda situácie, keď je migrácia prospešná pre prijímajúcu krajinu (riešenie dočasného nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily, posilnenie vzájomných obchodných vzťahov), pre migrantov (zvýšenie kvalifikácie, získanie špecifický zručností, posilnenie sociálneho kapitálu) a pre zdrojovú krajinu (prenos skúseností a zručností, remitencie, rozvoj obchodných vzťahov).

Videá k projektu

EMA spolupracuje s IT Asociáciou Slovenska na štúdii uskutočniteľnosti, v rámci ktorej bude preverená možnosť vytvorenia schémy mobility pre moldavských študentov IT odborov.

3.PNG

Migrácia
a rozvoj

Názov projektu:

Štúdia uskutočniteľnosti – Schéma mobility moldavských študentov IT na účel transferu mäkkých a tvrdých zručností v oblasti IT zo Slovenska do Moldavska v spolupráci s vysokými školami a súkromným sektorom

Trvanie:

august 2019 - december 2019

Donor:

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu

slovakaid_gis_male_0.png

Realizované s finančnou podporou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky v rámci dotácie na realizáciu projektu rozvojovej spolupráce SR z programu SLOVAKAID. Za obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedný Európska migračná agentúra.

Projekt stavia na skúsenostiach z pilotných činnosti IT Asociácie Slovenska a Digitálnej koalície, ktoré v spolupráci s Národnou ekonomickou univerzitou Simona Kuzneca v Charkove a VŠEMVS v Bratislave otvorili spoločný študijný program pre ukrajinských študentov IT odborov. Program je spojený so sponzorskou účasťou slovenských firiem, ktoré študentom poskytujú štipendium, umožňujú získanie odbornej praxe s mentoringom a po ukončení štúdia im ponúkajú zamestnanie v trvaní dvoch rokov, počas ktorých sa firme vráti investícia do podpory študenta. Celková inovatívnosť takto nastavenej schémy mobility spočíva v tom, že na prenos skúseností sa nepoužívajú krátkodobé školenia, ale komplexný systém založený na krátkodobej študijnej a pracovnej mobilite a následnom návrate do krajiny pôvodu vychádzajúc z princípov cirkulárnej migrácie, ktorú medzinárodné inštitúcie vo všeobecnosti považujú za účinný prostriedok na podporu rozvoja.

V prípade, že výsledky rokovaní v Moldavsku a závery štúdie uskutočniteľnosti podporia rozšírenie schémy do Moldavska, ITAS začne práce na vytvorení obdobnej schémy mobility založenej na spoločných študijných programoch moldavských a slovenských vysokých škôl a na následnom zamestnaní ich absolventov v slovenských firmách. Participujúci moldavskí študenti by tak okrem kvalitného štúdia získali aj skúsenosti v etablovaných slovenských podnikoch, pričom takto posilnené tvrdé aj mäkké zručnosti by zvýšili ich hodnotu pre trh práce a ich potenciál pre rozvoj IT sektora v Moldavsku.

bottom of page