MIGRÁCIA

PRE ROZVOJ

Správne riadená migrácia je dôležitým nástrojom pre dlhodobo udržateľný rozvoj Slovenska a Európy

 

Výskum na podporu návratu slovenských pracovníkov

Pracovná

migrácia

Názov projektu:

Výskumná štúdia s cieľom formulovať odporúčania pre komunikačnú stratégiu na podporu návratu slovenských pracovníkov 

Trvanie:

máj 2019 – december 2019

Donor:

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Realizované s finančnou podporou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky v rámci dotačného programu medzinárodné vzťahy a zahraničná politika SR. Za obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedný Európska migračná agentúra.

Cieľom projektu je identifikovať vhodné možnosti a spôsoby, ako motivovať slovenských pracovníkov zo zahraničia pre návrat späť na Slovensko, a to prostredníctvom zmapovania dôvodov ich odchodu a možných motivačných faktorov pre návrat a následnej formulácie odporúčaní pre komunikačnú stratégiu smerom k tejto cieľovej skupine.

Na tento účel EMA realizuje kvantitatívny prieskum medzi Slovákmi žijúcimi v zahraničí so zameraním na krajiny EÚ, v ktorých žije významný počet krajanov. Zber dát prebieha v nadväznosti na aktivity zamestnávateľov realizované v spolupráci s veľvyslanectvami SR v cieľových krajinách.

Výstupy projektu spolugarantuje IT Asociácia Slovenska (ITAS), ktorá bude ako konzultačný orgán zapojená do vyhodnotenia dát a formulácie odporúčaní.

Schéma mobility ukrajinských študentov IT na účel transferu zručností v oblasti IT zo Slovenska na Ukrajinu

Migrácia
a rozvoj

Názov projektu:

Schéma mobility ukrajinských študentov IT na účel transferu mäkkých a tvrdých zručností v oblasti IT zo Slovenska na Ukrajinu v spolupráci s vysokými školami a súkromným sektorom

Trvanie:

august 2019 - júl 2020

Donor:

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu

Realizované s finančnou podporou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky v rámci dotácie na realizáciu projektu rozvojovej spolupráce SR z programu SLOVAKAID. Za obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedný Európska migračná agentúra.

Projekt podporený v rámci SlovakAid nadväzuje na pilotné činnosti IT Asociácie Slovenska (ITAS) a Digitálnej koalície, ktoré v spolupráci s Národnou ekonomickou univerzitou Simona Kuzneca v Charkove a Vysokou školou ekonómie a manažmentu verejnej správy (VŠEMVS) pripravili a otvorili pilotný spoločný študijný program pre ukrajinských študentov odborov informačných technológií. Program je spojený so sponzorskou účasťou slovenských zamestnávateľov, ktorí študentom poskytujú štipendium, umožňujú získanie odbornej praxe s mentorským dozorom a po ukončení ponúkajú zamestnanie v trvaní dvoch rokov, počas ktorých sa firme vráti investícia do študenta.

Cieľom projektu je formalizovať fungovanie schémy mobility, zapojiť do nej ďalšie vysoké školy na Ukrajine a na Slovensku, vytvoriť  minimálne tri nové spoločné študijné programy a posilniť rozvojový potenciál schémy mobility smerom na Ukrajinu.

Rozvojový potenciál schémy vychádza z konceptu cirkulárnej (okružnej) migrácie. Správne riadená cirkulárna migrácia sa vo všeobecnosti považuje za účinný prostriedok na podporu rozvoja, keďže umožňuje transfer zdrojov z jadrových (mestá, krajiny s vysokým príjmom) do periférnych oblastí (rurálne oblasti, krajiny s nízkym príjmom). V našom prípade sa študenti po absolvovaní schémy (posledného roka štúdia, stáže a získaní praktickej zamestnaneckej skúsenosti na Slovensku) vrátia na Ukrajinu vybavení vedomosťami a praktickými zručnosťami, ktoré posilnia ich postavenie ako zamestnancov a umožnia progresívnejší rozvoj menších či stredných firiem pôsobiacich v IT sektore na Ukrajine. V rámci štúdia aj praxe projekt študentom poskytne príležitosti na rozvoj manažérskych, riadiacich, projektových a iných mäkkých zručností, na doplnenie praktických zručností v oblasti programovania a získanie skúseností v pracovnom prostredí úspešných nadnárodných korporácií či firiem fungujúcich v európskom regulačnom rámci.

Projekt pozostáva z týchto aktivít:

1. Vytvorenie partnerstva na realizáciu schémy mobility

2. Vypracovanie administratívnych a operačných postupov schémy mobility

3. Vypracovanie spoločných študijných programov

4. Poskytovanie podpory študentom pilotného programu

5. Propagácia smerom k cieľovým skupinám a zainteresovaným stranám

 

Priamym výsledkom projektu bude vytvorená schéma mobility s pevnými administratívnymi a operačnými pravidlami a minimálne tri nové spoločné študijné programy, čím sa vytvoria efektívne spôsoby prenosu znalostí, mäkkých a tvrdých zručností a kontaktov v oblasti IT na Ukrajinu prostredníctvom cirkulárnej migrácie. Pri ukončení projektu bude schéma mobility pripravená na využívanie a študenti na Ukrajine budú informovaní, že sa môžu hlásiť do spoločných študijných programov. Týmto spôsobom projekt prispeje k dosiahnutiu tzv. triple-win situácie, teda situácie, keď je migrácia prospešná pre prijímajúcu krajinu (riešenie dočasného nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily, posilnenie vzájomných obchodných vzťahov), pre migrantov (zvýšenie kvalifikácie, získanie špecifický zručností, posilnenie sociálneho kapitálu) a pre zdrojovú krajinu (prenos skúseností a zručností, remitencie, rozvoj obchodných vzťahov).

EMA spolupracuje s IT Asociáciou Slovenska na štúdii uskutočniteľnosti, v rámci ktorej bude preverená možnosť vytvorenia schémy mobility pre moldavských študentov IT odborov.

Migrácia
a rozvoj

Názov projektu:

Štúdia uskutočniteľnosti – Schéma mobility moldavských študentov IT na účel transferu mäkkých a tvrdých zručností v oblasti IT zo Slovenska do Moldavska v spolupráci s vysokými školami a súkromným sektorom

Trvanie:

august 2019 - december 2019

Donor:

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu

Realizované s finančnou podporou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky v rámci dotácie na realizáciu projektu rozvojovej spolupráce SR z programu SLOVAKAID. Za obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedný Európska migračná agentúra.

Projekt stavia na skúsenostiach z pilotných činnosti IT Asociácie Slovenska a Digitálnej koalície, ktoré v spolupráci s Národnou ekonomickou univerzitou Simona Kuzneca v Charkove a VŠEMVS v Bratislave otvorili spoločný študijný program pre ukrajinských študentov IT odborov. Program je spojený so sponzorskou účasťou slovenských firiem, ktoré študentom poskytujú štipendium, umožňujú získanie odbornej praxe s mentoringom a po ukončení štúdia im ponúkajú zamestnanie v trvaní dvoch rokov, počas ktorých sa firme vráti investícia do podpory študenta. Celková inovatívnosť takto nastavenej schémy mobility spočíva v tom, že na prenos skúseností sa nepoužívajú krátkodobé školenia, ale komplexný systém založený na krátkodobej študijnej a pracovnej mobilite a následnom návrate do krajiny pôvodu vychádzajúc z princípov cirkulárnej migrácie, ktorú medzinárodné inštitúcie vo všeobecnosti považujú za účinný prostriedok na podporu rozvoja.

V prípade, že výsledky rokovaní v Moldavsku a závery štúdie uskutočniteľnosti podporia rozšírenie schémy do Moldavska, ITAS začne práce na vytvorení obdobnej schémy mobility založenej na spoločných študijných programoch moldavských a slovenských vysokých škôl a na následnom zamestnaní ich absolventov v slovenských firmách. Participujúci moldavskí študenti by tak okrem kvalitného štúdia získali aj skúsenosti v etablovaných slovenských podnikoch, pričom takto posilnené tvrdé aj mäkké zručnosti by zvýšili ich hodnotu pre trh práce a ich potenciál pre rozvoj IT sektora v Moldavsku.

© 2019 by Európska migračná agentúra (EMA)

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn - Grey Circle
EMA_orange_SK_170x70.png