MIGRÁCIA

PRE ROZVOJ

Správne riadená migrácia je dôležitým nástrojom pre dlhodobo udržateľný rozvoj Slovenska a Európy

Kvalitná pracovná sila pre IT sektor v Moldavsku: digitálne vzdelávanie mladých žien a vytvorenie Akadémie kybernetickej bezpečnosti

3.PNG

Migrácia
a rozvoj

Názov projektu:

Kvalitná pracovná sila pre IT sektor v Moldavsku: digitálne vzdelávanie mladých žien a vytvorenie Akadémie kybernetickej bezpečnosti

Trvanie:

august 2020 – august 2021

Donor:

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS).

Projekt je spolufinancovaný spoločnosťou ESET a MVO TEKEDU.

Partneri projektu:

Moldavsko: TEKEDU – MVO manažujúca program GirlsGoIT a Fakulta počítačov, informatiky a mikroelektroniky Moldavskej technickej univerzity (FCIM TUM).

Slovensko: spoločnosť ESET, IT Asociácia Slovenska (ITAS) a Digitálna koalícia.

slovakaid_gis_male_0.png

Realizované s finančnou podporou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky v rámci dotácie na realizáciu projektu rozvojovej spolupráce SR z programu SLOVAKAID. Za obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedný Európska migračná agentúra.

koalicia.png
ESET logo - Stacked - Colour - Mid Grey
tekedu-logo-01.png
GGI-Logo-01.png
image0.png

Projekt financovaný v rámci rozvojovej pomoci SlovakAid podporí digitálne vzdelávanie mladých žien, vytvorenie Akadémie kybernetickej bezpečnosti a zriadenie nového IT laboratória v Moldavsku. EMA v spolupráci so spoločnosťou ESET a Technickou univerzitou v Kišiňove zrenovuje a vybaví nové IT laboratórium, ktoré poskytne zázemie pre spustenie Akadémie kybernetickej bezpečnosti. Najlepším študentkám a študentom akadémie projekt zabezpečí odbornú stáž v spoločnosti ESET. V spolupráci s moldavskou MVO TEKEDU a programom GirlsGoIT projekt podporí vstup mladých žien do IKT sektora a zorganizuje workshopy s vedecko-technickým zameraním STEM. Projekt je spolufinancovaný spoločnosťou ESET a mimovládnou organizáciou TEKEDU.

 

Moldavská vláda identifikovala IKT sektor ako prioritný sektor ekonomického rozvoja, keďže sa v rastúcej miere podieľa na HDP krajiny a ponúka kvalitné pracovné príležitosti za kompetitívne mzdy. Výzvou, ktorej sektor čelí, je nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily, pričom tento stav zároveň výrazne zhoršuje masívny únik mozgov z Moldavska. Táto situácia vytvára priestor pre podporu vstupu väčšieho počtu mladých žien do moldavského IKT sektora, keďže ich zastúpenie na kvalifikovaných IKT pozíciách je pomerne nízke.

Ďalšou výzvou pre moldavský IKT sektor je prepojenie vzdelávacieho procesu a podnikateľskej sféry s cieľom zosúladiť vzdelávanie s meniacimi sa potrebami pracovného trhu. K lídrom v oblasti spolupráce so súkromným sektorom patrí Moldavská technická univerzita (TUM), ktorá sa v  projekte rozhodla spolupracovať so spoločnosťou ESET, poprednou slovenskou firmou aktívnou v oblasti kybernetickej bezpečnosti s celosvetovou pôsobnosťou. Spoločnosť ESET zriadila výskumné a vývojové centrum v rumunskom meste Jasy, ktoré sa nachádza na hraniciach s Moldavskom, prostredníctvom ktorého v projekte rozvinie praktickú spoluprácu s Fakultou počítačov, informatiky a mikroelektroniky TUM.

Hlavné aktivity projektu:

  1. Príprava a organizácia vedecko-technického workshopu (STEM – Science, Tech, Engineering and Mathematics) určeného pre mladé ženy, v spolupráci s organizáciou TEKEDU pôsobiacou v Moldavsku.

  2. Renovácia a vybavenie IT laboratória na FCIM TUM, ktoré poskytne zázemie pre aktivity programu GirlsGoIT a pre Akadémiu kybernetickej bezpečnosti.

  3. Založenie Akadémie kybernetickej bezpečnosti na FCIM TUM v spolupráci so spoločnosťou ESET, v rámci ktorej bude vybraným študentom poskytnutá stáž v spoločnosti ESET.

  4. Preskúmanie možnosti vytvorenia inkubátora kybernetickej bezpečnosti v Moldavsku, vrátane prípravy odporúčaní a realizačného návrhu.

 

Výskum na podporu návratu slovenských pracovníkov

3.PNG

Pracovná

migrácia

Názov projektu:

Výskumná štúdia s cieľom formulovať odporúčania pre komunikačnú stratégiu na podporu návratu slovenských pracovníkov 

Trvanie:

máj 2019 – december 2019

Donor:

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

logo-MZV.png

Realizované s finančnou podporou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky v rámci dotačného programu medzinárodné vzťahy a zahraničná politika SR. Za obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedný Európska migračná agentúra.

Cieľom projektu je identifikovať vhodné možnosti a spôsoby, ako motivovať slovenských pracovníkov zo zahraničia pre návrat späť na Slovensko, a to prostredníctvom zmapovania dôvodov ich odchodu a možných motivačných faktorov pre návrat a následnej formulácie odporúčaní pre komunikačnú stratégiu smerom k tejto cieľovej skupine.

Na tento účel EMA realizuje kvantitatívny prieskum medzi Slovákmi žijúcimi v zahraničí so zameraním na krajiny EÚ, v ktorých žije významný počet krajanov. Zber dát prebieha v nadväznosti na aktivity zamestnávateľov realizované v spolupráci s veľvyslanectvami SR v cieľových krajinách.

Výstupy projektu spolugarantuje IT Asociácia Slovenska (ITAS), ktorá bude ako konzultačný orgán zapojená do vyhodnotenia dát a formulácie odporúčaní.

Schéma mobility ukrajinských študentov IT na účel transferu zručností v oblasti IT zo Slovenska na Ukrajinu

3.PNG

Migrácia
a rozvoj

Názov projektu:

Schéma mobility ukrajinských študentov IT na účel transferu mäkkých a tvrdých zručností v oblasti IT zo Slovenska na Ukrajinu v spolupráci s vysokými školami a súkromným sektorom

Trvanie:

august 2019 - júl 2020

Donor:

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu

slovakaid_gis_male_0.png

Realizované s finančnou podporou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky v rámci dotácie na realizáciu projektu rozvojovej spolupráce SR z programu SLOVAKAID. Za obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedný Európska migračná agentúra.

Projekt podporený v rámci SlovakAid nadväzuje na pilotné činnosti IT Asociácie Slovenska (ITAS) a Digitálnej koalície, ktoré v spolupráci s Národnou ekonomickou univerzitou Simona Kuzneca v Charkove a Vysokou školou ekonómie a manažmentu verejnej správy (VŠEMVS) pripravili a otvorili pilotný spoločný študijný program pre ukrajinských študentov odborov informačných technológií. Program je spojený so sponzorskou účasťou slovenských zamestnávateľov, ktorí študentom poskytujú štipendium, umožňujú získanie odbornej praxe s mentorským dozorom a po ukončení ponúkajú zamestnanie v trvaní dvoch rokov, počas ktorých sa firme vráti investícia do študenta.

Cieľom projektu je formalizovať fungovanie schémy mobility, zapojiť do nej ďalšie vysoké školy na Ukrajine a na Slovensku, vytvoriť  minimálne tri nové spoločné študijné programy a posilniť rozvojový potenciál schémy mobility smerom na Ukrajinu.

Rozvojový potenciál schémy vychádza z konceptu cirkulárnej (okružnej) migrácie. Správne riadená cirkulárna migrácia sa vo všeobecnosti považuje za účinný prostriedok na podporu rozvoja, keďže umožňuje transfer zdrojov z jadrových (mestá, krajiny s vysokým príjmom) do periférnych oblastí (rurálne oblasti, krajiny s nízkym príjmom). V našom prípade sa študenti po absolvovaní schémy (posledného roka štúdia, stáže a získaní praktickej zamestnaneckej skúsenosti na Slovensku) vrátia na Ukrajinu vybavení vedomosťami a praktickými zručnosťami, ktoré posilnia ich postavenie ako zamestnancov a umožnia progresívnejší rozvoj menších či stredných firiem pôsobiacich v IT sektore na Ukrajine. V rámci štúdia aj praxe projekt študentom poskytne príležitosti na rozvoj manažérskych, riadiacich, projektových a iných mäkkých zručností, na doplnenie praktických zručností v oblasti programovania a získanie skúseností v pracovnom prostredí úspešných nadnárodných korporácií či firiem fungujúcich v európskom regulačnom rámci.

Projekt pozostáva z týchto aktivít:

1. Vytvorenie partnerstva na realizáciu schémy mobility

2. Vypracovanie administratívnych a operačných postupov schémy mobility

3. Vypracovanie spoločných študijných programov

4. Poskytovanie podpory študentom pilotného programu

5. Propagácia smerom k cieľovým skupinám a zainteresovaným stranám

 

Priamym výsledkom projektu bude vytvorená schéma mobility s pevnými administratívnymi a operačnými pravidlami a minimálne tri nové spoločné študijné programy, čím sa vytvoria efektívne spôsoby prenosu znalostí, mäkkých a tvrdých zručností a kontaktov v oblasti IT na Ukrajinu prostredníctvom cirkulárnej migrácie. Pri ukončení projektu bude schéma mobility pripravená na využívanie a študenti na Ukrajine budú informovaní, že sa môžu hlásiť do spoločných študijných programov. Týmto spôsobom projekt prispeje k dosiahnutiu tzv. triple-win situácie, teda situácie, keď je migrácia prospešná pre prijímajúcu krajinu (riešenie dočasného nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily, posilnenie vzájomných obchodných vzťahov), pre migrantov (zvýšenie kvalifikácie, získanie špecifický zručností, posilnenie sociálneho kapitálu) a pre zdrojovú krajinu (prenos skúseností a zručností, remitencie, rozvoj obchodných vzťahov).

EMA spolupracuje s IT Asociáciou Slovenska na štúdii uskutočniteľnosti, v rámci ktorej bude preverená možnosť vytvorenia schémy mobility pre moldavských študentov IT odborov.

3.PNG

Migrácia
a rozvoj

Názov projektu:

Štúdia uskutočniteľnosti – Schéma mobility moldavských študentov IT na účel transferu mäkkých a tvrdých zručností v oblasti IT zo Slovenska do Moldavska v spolupráci s vysokými školami a súkromným sektorom

Trvanie:

august 2019 - december 2019

Donor:

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu

slovakaid_gis_male_0.png

Realizované s finančnou podporou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky v rámci dotácie na realizáciu projektu rozvojovej spolupráce SR z programu SLOVAKAID. Za obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedný Európska migračná agentúra.

Projekt stavia na skúsenostiach z pilotných činnosti IT Asociácie Slovenska a Digitálnej koalície, ktoré v spolupráci s Národnou ekonomickou univerzitou Simona Kuzneca v Charkove a VŠEMVS v Bratislave otvorili spoločný študijný program pre ukrajinských študentov IT odborov. Program je spojený so sponzorskou účasťou slovenských firiem, ktoré študentom poskytujú štipendium, umožňujú získanie odbornej praxe s mentoringom a po ukončení štúdia im ponúkajú zamestnanie v trvaní dvoch rokov, počas ktorých sa firme vráti investícia do podpory študenta. Celková inovatívnosť takto nastavenej schémy mobility spočíva v tom, že na prenos skúseností sa nepoužívajú krátkodobé školenia, ale komplexný systém založený na krátkodobej študijnej a pracovnej mobilite a následnom návrate do krajiny pôvodu vychádzajúc z princípov cirkulárnej migrácie, ktorú medzinárodné inštitúcie vo všeobecnosti považujú za účinný prostriedok na podporu rozvoja.

V prípade, že výsledky rokovaní v Moldavsku a závery štúdie uskutočniteľnosti podporia rozšírenie schémy do Moldavska, ITAS začne práce na vytvorení obdobnej schémy mobility založenej na spoločných študijných programoch moldavských a slovenských vysokých škôl a na následnom zamestnaní ich absolventov v slovenských firmách. Participujúci moldavskí študenti by tak okrem kvalitného štúdia získali aj skúsenosti v etablovaných slovenských podnikoch, pričom takto posilnené tvrdé aj mäkké zručnosti by zvýšili ich hodnotu pre trh práce a ich potenciál pre rozvoj IT sektora v Moldavsku.