top of page
Majo Vlasaty.jpg

Marián Vlasatý - riaditeľ

Je riaditeľom EMA. Má viac ako pätnásť rokov skúseností z medzinárodného prostredia Organizácie Spojených národov. V Medzinárodnej organizácii pre migráciu (IOM) bol zodpovedný za rôzne druhy aktivít v oblasti migrácie vrátane poskytovania humanitárnej pomoci, monitorovania a prevencie zdravotných rizík na hranici a koordinácie výskumných aktivít. Medzi rokmi 2011 – 2017 bol vedúcim oddelenia presídľovacích operácií do Spojených štátov amerických, Kanady a Nórska prostredníctvom núdzového tranzitného centra v SR.

EMA-14.JPG

Adriana Weissová – projektová manažérka

Zodpovedá za prípravu projektov, koordináciu a manažment mobility, a logistiku operácií. Viac ako 20 rokov pôsobila v Medzinárodnej organizácii pre migráciu (IOM) ako projektová manažérka a vedúca oddelenia asistovaných dobrovoľných návratov. V rámci svojho pôsobenia riadila a zabezpečovala logistickú prípravu a implementáciu návratových a reintegračných projektov, zodpovedala za koordináciu a súčinnosť s partnermi štátnej správy a mimovládneho sektora a viedla školenia v oblasti prístupu a poradenstva zraniteľným skupinám v procese prípravy návratov a reintegrácie v krajinách pôvodu pre partnerov z mimovládneho sektora a štátnej správy.

EMA-2.JPG

Jana Krajecová – finančná manažérka

Zodpovedá za administratívne a finančné riadenie projektov. Vyštudovala Medzinárodný obchod na Ekonomickej Univerzite v Bratislave. Po ukončení vysokoškolského štúdia pôsobila v medzinárodnej korporácii na pozícii v oblasti účtovníctva. Neskôr naberala skúsenosti v oblasti financovania projektov a treasury v slovenskej spoločnosti pôsobiacej na rôznych trhoch v Európe. Posledných šesť rokov pracovala v Medzinárodnej organizácii pre migráciu (IOM) na oddelení Resource Management Unit, kde bola zodpovedná za rôzne aktivity v oblasti financií, HR a finančného riadenia projektov.

01. Eva B._edited.jpg

Eva Balažovičová - projektová koordinátorka

Má na starosti projektový manažment a koordináciu projektov v Moldavsku zameraných na podporu trhovej infraštruktúry, zamestnanosti a rozvoja kapacít žien v rurálnych oblastiach. Vo svojej práci stavia na bohatých skúsenostiach s riadením projektov v tejto krajine, kde pôsobí od roku 2014. O tému podpory medzinárodnej pracovnej mobility sa začala zaujímať po ukončení štúdia, kedy v roku 2010 nastúpila pracovať pre slovenskú pobočku EURAXESS, ktorá podporuje mobilitu pre výskumníkov. Neskôr implementovala projekty v oblasti regionálneho rozvoja a medzinárodnej spolupráce v rôznych programoch financovaných EÚ, ktoré sa zameriavali na vzdelávanie a socio-ekonomický rozvoj v Bratislavskom kraji a partnerských regiónoch v zahraničí. Vyštudovala Medzinárodné vzťahy na Ekonomickej univerzite a Európske štúdiá na Univerzite Komenského v Bratislave.

EMA-2.JPG
fotoresize--3.JPG

Eva Slančo - projektová koordinátorka

Venuje sa projektovému manažmentu a najmä koordinácii projektu študentskej a pracovnej mobility na Slovensku a v Moldavsku. S Moldavskom ju spájajú predchádzajúce pracovné skúsenosti z neziskového sektora, nakoľko sa dlhodobo zameriava na rozvojovú pomoc v regióne európskeho susedstva. Vyštudovala Medzinárodné štúdiá na Masarykovej Univerzite a Európske štúdia a globálny rozvoj na Maastrichtskej Univerzite. Špecializuje sa na prípravu projektových žiadostí, koordináciu, plánovanie a monitorovanie rozvojových aktivít, ako aj na budovanie kapacít občianskej spoločnosti vrátane znevýhodnených skupín obyvateľstva. Pracovné skúsenosti získala v bruselskom think-tanku a v niekoľkých neziskových organizáciách na Slovensku, kde implementovala projekty od rôznych donorov ako napríklad SlovakAid a EÚ. 

RadkaD.jpg

Radka Dančiaková - špecialistka na financie a administratívu 

Venuje sa administratívnemu a finančnému riadeniu projektov. Študovala ekonómiu na Technische Universität Chemnitz a medzinárodné vzťahy na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Viac ako 10 rokov pracovala v Národnej banke Slovenska, kde zastrešovala vzťahy s medzinárodnými organizáciami ako OECD, EBRD a BIS a neskôr pôsobila ako koordinátor vzťahov s Európskou centrálnou bankou. Okrem toho implementovala projekty zamerané na poskytovanie technickej pomoci centrálnej banke Ukrajiny. Neskôr prešla do súkromného sektora, kde v IT spoločnosti pôsobila ako people & operations manager.

EMA-2.JPG
Image by Tyler Franta

Petra Kasášová – projektová asistentka

Petra v EMA pôsobí ako Talent Specialist pre projekt pracovnej mobility medzi Slovenskom a Ukrajinou/Moldavskom. Je absolventkou fakulty Medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave. Vďaka európskym výmenným pobytom absolvovala štúdium na Bolonskej univerzite vo Forlì či stáž v Bruseli, a strávila jeden rok ako dobrovoľníčka Európskeho zboru solidarity v meste Macerata v Taliansku. Po skončení dobrovoľníckeho programu zostala pracovať v jej hosťujúcej organizácii ako koordinátorka európskych projektov, kde mala na starosti najmä plánovanie mobilít, výber a podporu medzinárodných účastníkov, networking s miestnymi a medzinárodnými partnermi a každodenné riadenie a implementáciu v rámci Európskeho zboru solidarity.

EMA-13.JPG

Barbora Kovarík Böhmerová - senior právna expertka

Je konzultantkou pre právne záležitosti organizácie. V rokoch 2011 – 2015 pracovala v Migračnom informačnom centre Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM), kde okrem iného pôsobila ako právnička poskytujúca poradenstvo cudzincom žijúcim na Slovensku v oblasti pobytového, pracovného, obchodného a rodinného práva. Zároveň sa podieľala na tvorbe informačných materiálov pre cudzincov, školeniach pre zamestnancov verejnej správy a implementácii ďalších projektových aktivít v oblasti integrácie cudzincov. Neskôr bola finančnou a HR manažérkou vo verejnoprávnej inštitúcii – Fond na podporu umenia – kde zodpovedala za celkové finančné a rozpočtové riadenie organizácie.

CA5D2865_edited.jpg

Jana Šmihulová Jakabovičová - senior právna expertka

Pôsobí ako externá konzultantka pre právne záležitosti organizácie. V minulosti pracovala ako právnička v Migračnom informačnom centre Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) na Slovensku, v rámci ktorého poskytovala právne poradenstvo štátnym príslušníkom tretích krajín v otázkach pobytu, zamestnávania a štátneho občianstva.

fotoresize-.JPG

Soňa Andrášová - projektová developerka

 

Špecializuje sa na fundraising a vývoj projektov. Počas takmer desiatich rokov pôsobila na rôznych pozíciách v Medzinárodnej organizácii pre migráciu (IOM). Okrem iného sa podieľala na založení Migračného informačného centra IOM, ktoré od roku 2006 poskytuje právne, sociálne a pracovné poradenstvo cudzincom na Slovensku, a neskôr bola jeho manažérkou. Je spoluautorkou výskumnej publikácie Skúsenosti migrantov a migrantiek na Slovensku s násilím.

Veronika Filipek - expertka na strategický rozvoj

fotoresize--8_edited.jpg

Veronika ukončila magisterský titul v odbore ‘International Development and Humanitarian Emergencies‘ na London School of Economics and Political Science a v EMA pôsobí ako konzultantka pre strategický rozvoj. Veronika má viac ako 10 rokov skúseností s robením gap analýz, riadením grantov, plánovaním a implementáciou projektov a sociálnych podnikov v Európe a v rozvojových krajinách pre rôzne medzinárodné organizácie ako UN OCHA a World Vision UK.

3 roky pracovala na projektoch v Ugande, kde bola zodpovedná za strategický rozvoj a implementáciu programov zameraných na podporu miestneho trhu, zamestnanosti, udržateľného turizmu, budovania kapacít a vzdelávania miestnych ľudí. Okrem toho založila niekoľko asociácií pre miestnych farmárov a zaviedla vzdelávacie programy pre väzňov. V rokoch 2011-2015 pracovala pre Európsky investičný fond, kde koordinovala Holdingový fond na podporu malých a stredných podnikov na Slovensku.

Zuzana Kubáň - projektová asistentka

fotoresize--6_edited_edited.jpg

Zuzana pôvodne študovala politiku a históriu na University of Cape Town v Južnej Afrike, a práve tam zistila, že jej skutočné nadšenie je skôr pre ľudské práva a trestné právo. Práve preto odišla do Talianska, kde na United Nations Crime and Justice Research Institute dosiahla titul LL.M. z medzinárodného práva. Popri štúdiu si taktiež vyskúšala výskum s medzinárodným odborníkom na ľudské práva, kde sa venovala analýze porušovania ľudských práv v krajinách zasiahnutých vojnou. Momentálne sa zameriava na naberanie skúsenosti s aplikáciou práva v praxi, čo ju priviedlo do našej agentúry. 

bottom of page