top of page
Majo Vlasaty.jpg

Marián Vlasatý - riaditeľ

Je riaditeľom EMA. Má viac ako pätnásť rokov skúseností z medzinárodného prostredia Organizácie Spojených národov. V Medzinárodnej organizácii pre migráciu (IOM) bol zodpovedný za rôzne druhy aktivít v oblasti migrácie vrátane poskytovania humanitárnej pomoci, monitorovania a prevencie zdravotných rizík na hranici a koordinácie výskumných aktivít. Medzi rokmi 2011 – 2017 bol vedúcim oddelenia presídľovacích operácií do Spojených štátov amerických, Kanady a Nórska prostredníctvom núdzového tranzitného centra v SR.

EMA-14.JPG

Adriana Weissová – projektová manažérka

Zodpovedá za prípravu projektov, koordináciu a manažment mobility, a logistiku operácií. Viac ako 20 rokov pôsobila v Medzinárodnej organizácii pre migráciu (IOM) ako projektová manažérka a vedúca oddelenia asistovaných dobrovoľných návratov. V rámci svojho pôsobenia riadila a zabezpečovala logistickú prípravu a implementáciu návratových a reintegračných projektov, zodpovedala za koordináciu a súčinnosť s partnermi štátnej správy a mimovládneho sektora a viedla školenia v oblasti prístupu a poradenstva zraniteľným skupinám v procese prípravy návratov a reintegrácie v krajinách pôvodu pre partnerov z mimovládneho sektora a štátnej správy.

EMA-2.JPG

Jana Krajecová – finančná manažérka

Zodpovedá za administratívne a finančné riadenie projektov. Vyštudovala Medzinárodný obchod na Ekonomickej Univerzite v Bratislave. Po ukončení vysokoškolského štúdia pôsobila v medzinárodnej korporácii na pozícii v oblasti účtovníctva. Neskôr naberala skúsenosti v oblasti financovania projektov a treasury v slovenskej spoločnosti pôsobiacej na rôznych trhoch v Európe. Posledných šesť rokov pracovala v Medzinárodnej organizácii pre migráciu (IOM) na oddelení Resource Management Unit, kde bola zodpovedná za rôzne aktivity v oblasti financií, HR a finančného riadenia projektov.

EMA-2.JPG
fotoresize--3.JPG

Eva Slančo - projektová koordinátorka

Venuje sa projektovému manažmentu a najmä koordinácii projektu študentskej a pracovnej mobility na Slovensku a v Moldavsku. S Moldavskom ju spájajú predchádzajúce pracovné skúsenosti z neziskového sektora, nakoľko sa dlhodobo zameriava na rozvojovú pomoc v regióne európskeho susedstva. Vyštudovala Medzinárodné štúdiá na Masarykovej Univerzite a Európske štúdia a globálny rozvoj na Maastrichtskej Univerzite. Špecializuje sa na prípravu projektových žiadostí, koordináciu, plánovanie a monitorovanie rozvojových aktivít, ako aj na budovanie kapacít občianskej spoločnosti vrátane znevýhodnených skupín obyvateľstva. Pracovné skúsenosti získala v bruselskom think-tanku a v niekoľkých neziskových organizáciách na Slovensku, kde implementovala projekty od rôznych donorov ako napríklad SlovakAid a EÚ. 

RadkaD.jpg

Radka Dančiaková - špecialistka na financie a administratívu 

Venuje sa administratívnemu a finančnému riadeniu projektov. Študovala ekonómiu na Technische Universität Chemnitz a medzinárodné vzťahy na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Viac ako 10 rokov pracovala v Národnej banke Slovenska, kde zastrešovala vzťahy s medzinárodnými organizáciami ako OECD, EBRD a BIS a neskôr pôsobila ako koordinátor vzťahov s Európskou centrálnou bankou. Okrem toho implementovala projekty zamerané na poskytovanie technickej pomoci centrálnej banke Ukrajiny. Neskôr prešla do súkromného sektora, kde v IT spoločnosti pôsobila ako people & operations manager.

ema web Petra_edited.jpg

Petra Kasášová – projektová asistentka

Petra v EMA pôsobí ako Talent Specialist pre projekt pracovnej mobility medzi Slovenskom a Ukrajinou/Moldavskom. Je absolventkou fakulty Medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave. Vďaka európskym výmenným pobytom absolvovala štúdium na Bolonskej univerzite vo Forlì či stáž v Bruseli, a strávila jeden rok ako dobrovoľníčka Európskeho zboru solidarity v meste Macerata v Taliansku. Po skončení dobrovoľníckeho programu zostala pracovať v jej hosťujúcej organizácii ako koordinátorka európskych projektov, kde mala na starosti najmä plánovanie mobilít, výber a podporu medzinárodných účastníkov, networking s miestnymi a medzinárodnými partnermi a každodenné riadenie a implementáciu v rámci Európskeho zboru solidarity.

ema web Marta.jpg

Marta Patterson - Programme Operations Assistant

Marta pomáha pri realizácii programov, pripravuje komunikačné a informačné materiály, podieľa sa na príprave a sprostredkovaní aktivít spojených s našimi súčasnými a budúcimi projektmi.
Predtým, ako sa pripojila k EMA tímu, pracovala ako zmluvná manažérka pre spoločnosti IBM a Orange Business Services, pričom sa venovala veľkým zákazníkom v oblasti IT po celom svete. Špecializovala sa na vypracovávanie a kontrolu zmlúv, monitorovanie plnenia záväzkov spoločností voči zákazníkom, ako aj na pomoc pri rokovaniach o nových zmluvách. Získala cenné zručnosti v oblasti agilných metodík, Design Thinking a ITIL.  Marta vyštudovala medzinárodné vzťahy na univerzite Aberystwyth vo Walese a magisterské štúdium ukončila na Stredoeurópskej univerzite v Budapešti. Absolvovala tiež stáž v delegácii EÚ pri OSN a iných medzinárodných organizáciách v Ženeve.

Veronika Filipek - expertka na strategický rozvoj

fotoresize--8_edited.jpg

Veronika ukončila magisterský titul v odbore ‘International Development and Humanitarian Emergencies‘ na London School of Economics and Political Science a v EMA pôsobí ako konzultantka pre strategický rozvoj. Veronika má viac ako 10 rokov skúseností s robením gap analýz, riadením grantov, plánovaním a implementáciou projektov a sociálnych podnikov v Európe a v rozvojových krajinách pre rôzne medzinárodné organizácie ako UN OCHA a World Vision UK.

3 roky pracovala na projektoch v Ugande, kde bola zodpovedná za strategický rozvoj a implementáciu programov zameraných na podporu miestneho trhu, zamestnanosti, udržateľného turizmu, budovania kapacít a vzdelávania miestnych ľudí. Okrem toho založila niekoľko asociácií pre miestnych farmárov a zaviedla vzdelávacie programy pre väzňov. V rokoch 2011-2015 pracovala pre Európsky investičný fond, kde koordinovala Holdingový fond na podporu malých a stredných podnikov na Slovensku.

CA5D2865_edited.jpg

Jana Šmihulová Jakabovičová - senior právna expertka

Pôsobí ako externá konzultantka pre právne záležitosti organizácie. V minulosti pracovala ako právnička v Migračnom informačnom centre Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) na Slovensku, v rámci ktorého poskytovala právne poradenstvo štátnym príslušníkom tretích krajín v otázkach pobytu, zamestnávania a štátneho občianstva.

fotoresize-.JPG

Soňa Andrášová - externý konzultant

 

Špecializuje sa na fundraising a vývoj projektov. Počas takmer desiatich rokov pôsobila na rôznych pozíciách v Medzinárodnej organizácii pre migráciu (IOM). Okrem iného sa podieľala na založení Migračného informačného centra IOM, ktoré od roku 2006 poskytuje právne, sociálne a pracovné poradenstvo cudzincom na Slovensku, a neskôr bola jeho manažérkou. Je spoluautorkou výskumnej publikácie Skúsenosti migrantov a migrantiek na Slovensku s násilím.

EMA-13.JPG

Barbora Kovarík Böhmerová - senior právna expertka

Je konzultantkou pre právne záležitosti organizácie. V rokoch 2011 – 2015 pracovala v Migračnom informačnom centre Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM), kde okrem iného pôsobila ako právnička poskytujúca poradenstvo cudzincom žijúcim na Slovensku v oblasti pobytového, pracovného, obchodného a rodinného práva. Zároveň sa podieľala na tvorbe informačných materiálov pre cudzincov, školeniach pre zamestnancov verejnej správy a implementácii ďalších projektových aktivít v oblasti integrácie cudzincov. Neskôr bola finančnou a HR manažérkou vo verejnoprávnej inštitúcii – Fond na podporu umenia – kde zodpovedala za celkové finančné a rozpočtové riadenie organizácie.

Galyna Lakusta - talent acquisition specialist

photo_2023-04-17_18-20-44.jpg

Je špecialistkou na získavanie talentov pre program Digitálne Talenty – projekt pracovnej mobility medzi Slovenskom a Ukrajinou. Jej úlohou je koordinácia a realizácia projektových aktivít na Ukrajine vrátane komunikácie so zástupcami z viacerých univerzít, verejných orgánov a poskytovateľov služieb. Za ostatných osem rokov Galyna nadobudla rozsiahle skúsenosti s koordináciou všetkých fáz vzdelávacích projektov v IT sektore. Má skúsenosti s riadením a realizáciou komplexných projektov vrátane výberu a náboru účastníkov. Medzi jej expertízu patrí aj navrhovanie vzdelávacích programov, hodnotenie dopadu a budovanie kapacít.

bottom of page