Majo Vlasaty.jpg

Marián Vlasatý - riaditeľ

Je riaditeľom EMA. Má viac ako pätnásť rokov skúseností z medzinárodného prostredia Organizácie Spojených národov. V Medzinárodnej organizácii pre migráciu (IOM) bol zodpovedný za rôzne druhy aktivít v oblasti migrácie vrátane poskytovania humanitárnej pomoci, monitorovania a prevencie zdravotných rizík na hranici a koordinácie výskumných aktivít. Medzi rokmi 2011 – 2017 bol vedúcim oddelenia presídľovacích operácií do Spojených štátov amerických, Kanady a Nórska prostredníctvom núdzového tranzitného centra v SR.

EMA-14.JPG

Adriana Weissová – projektová manažérka

Zodpovedá za prípravu projektov, koordináciu a manažment mobility, a logistiku operácií. Viac ako 20 rokov pôsobila v Medzinárodnej organizácii pre migráciu (IOM) ako projektová manažérka a vedúca oddelenia asistovaných dobrovoľných návratov. V rámci svojho pôsobenia riadila a zabezpečovala logistickú prípravu a implementáciu návratových a reintegračných projektov, zodpovedala za koordináciu a súčinnosť s partnermi štátnej správy a mimovládneho sektora a viedla školenia v oblasti prístupu a poradenstva zraniteľným skupinám v procese prípravy návratov a reintegrácie v krajinách pôvodu pre partnerov z mimovládneho sektora a štátnej správy.

EMA-2.JPG

Jana Krajecová – finančná manažérka

Zodpovedá za administratívne a finančné riadenie projektov. Vyštudovala Medzinárodný obchod na Ekonomickej Univerzite v Bratislave. Po ukončení vysokoškolského štúdia pôsobila v medzinárodnej korporácii na pozícii v oblasti účtovníctva. Neskôr naberala skúsenosti v oblasti financovania projektov a treasury v slovenskej spoločnosti pôsobiacej na rôznych trhoch v Európe. Posledných šesť rokov pracovala v Medzinárodnej organizácii pre migráciu (IOM) na oddelení Resource Management Unit, kde bola zodpovedná za rôzne aktivity v oblasti financií, HR a finančného riadenia projektov.

EMA-6.JPG

Monika Zollerová - senior právna expertka

Má na starosti právnu agendu organizácie. Jej profesijným zameraním sú ľudské práva a migrácia, so špecializáciou na ochranu zraniteľných osôb, budovanie dialógu a identifikovanie udržateľných riešení pre výzvy brániace rozvoju. Pri misiách Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) v Bosne a Hercegovine a Kosove pracovala na presadzovaní medzinárodných ľudsko-právnych štandardov do legislatív, posilňovaní postavenia minoritných komunít a advokačných iniciatívach. Spolupracovala s Medzinárodnou organizáciou pre migráciu (IOM) na Slovensku, vďaka čomu má expertízu v poskytovaní právneho poradenstva cudzincom a budovaní kapacít na pobytovú problematiku.

EMA-13.JPG

Barbora Kovarík Böhmerová - senior právna expertka

Je konzultantkou pre právne záležitosti organizácie. V rokoch 2011 – 2015 pracovala v Migračnom informačnom centre Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM), kde okrem iného pôsobila ako právnička poskytujúca poradenstvo cudzincom žijúcim na Slovensku v oblasti pobytového, pracovného, obchodného a rodinného práva. Zároveň sa podieľala na tvorbe informačných materiálov pre cudzincov, školeniach pre zamestnancov verejnej správy a implementácii ďalších projektových aktivít v oblasti integrácie cudzincov. Neskôr bola finančnou a HR manažérkou vo verejnoprávnej inštitúcii – Fond na podporu umenia – kde zodpovedala za celkové finančné a rozpočtové riadenie organizácie.

EMA-12.JPG

Nina Paulenová - expertka na vzdelávanie

Má na starosti školenia v oblasti pred a po príchodovej orientácie. Už viac ako 13 rokov realizuje vzdelávacie aktivity a školenia pre zástupcov verejnej a štátnej správy, študentov, školy a neziskové organizácie v oblasti integrácie, zvyšovania tolerancie, interkultúrnej orientácie a komunikácie. Desať rokov pôsobila ako konzultantka pre sociálne, pracovné a integračné poradenstvo Migračného informačného centra v Medzinárodnej organizácii pre migráciu (IOM). Radila cudzincom v rôznych oblastiach ich života na Slovensku a pomáhala im pri hľadaní práce a pri rekvalifikácii. Väčšinu profesijného života sa venuje téme komunitnej práce, podieľala sa na budovaní spolupráce s komunitami cudzincov aj na priamej komunitnej sociálnej práci v prostredí ohrozenom sociálnym vylúčením. Je spoluautorkou výskumnej publikácie Skúsenosti migrantov a migrantiek na Slovensku s násilím.

Soňa Andrášová - projektová developerka

Špecializuje sa na fundraising a vývoj projektov. Počas takmer desiatich rokov pôsobila na rôznych pozíciách v Medzinárodnej organizácii pre migráciu (IOM). Okrem iného sa podieľala na založení Migračného informačného centra IOM, ktoré od roku 2006 poskytuje právne, sociálne a pracovné poradenstvo cudzincom na Slovensku, a neskôr bola jeho manažérkou. Je spoluautorkou výskumnej publikácie Skúsenosti migrantov a migrantiek na Slovensku s násilím.

Veronika Filipek - expertka na strategický rozvoj

Veronika ukončila magisterský titul v odbore ‘International Development and Humanitarian Emergencies‘ na London School of Economics and Political Science a v EMA pôsobí ako konzultantka pre strategický rozvoj. Veronika má viac ako 10 rokov skúseností s robením gap analýz, riadením grantov, plánovaním a implementáciou projektov a sociálnych podnikov v Európe a v rozvojových krajinách pre rôzne medzinárodné organizácie ako UN OCHA a World Vision UK.

3 roky pracovala na projektoch v Ugande, kde bola zodpovedná za strategický rozvoj a implementáciu programov zameraných na podporu miestneho trhu, zamestnanosti, udržateľného turizmu, budovania kapacít a vzdelávania miestnych ľudí. Okrem toho založila niekoľko asociácií pre miestnych farmárov a zaviedla vzdelávacie programy pre väzňov. V rokoch 2011-2015 pracovala pre Európsky investičný fond, kde koordinovala Holdingový fond na podporu malých a stredných podnikov na Slovensku.

Eva Laciková - projektová koordinátorka

Venuje sa projektovému manažmentu a najmä koordinácii projektu študentskej a pracovnej mobility na Slovensku a v Moldavsku. S Moldavskom ju spájajú predchádzajúce pracovné skúsenosti z neziskového sektora, nakoľko sa dlhodobo zameriava na rozvojovú pomoc v regióne európskeho susedstva. Vyštudovala Medzinárodné štúdiá na Masarykovej Univerzite a Európske štúdia a globálny rozvoj na Maastrichtskej Univerzite. Špecializuje sa na prípravu projektových žiadostí, koordináciu, plánovanie a monitorovanie rozvojových aktivít, ako aj na budovanie kapacít občianskej spoločnosti vrátane znevýhodnených skupín obyvateľstva. Pracovné skúsenosti získala v bruselskom think-tanku a v niekoľkých neziskových organizáciách na Slovensku, kde implementovala projekty od rôznych donorov ako napríklad SlovakAid a EÚ.