top of page

Séria podujatí Work in Slovakia – Good Idea pokračuje v dánskej Kodani

23. novembra 2019

Po Londýne a Dubline bude séria podujatí Work in Slovakia - Good Idea! pokračovať v Kodani.

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Veľvyslanectvom SR v Kodani, IT Asociáciou Slovenska, Business Services Centres Forum Americkej obchodnej komory na Slovensku a ďalšími partnermi z Digitálnej koalície pripravuje stretnutie Slovákov pracujúcich v Dánsku so zástupcami spoločností zo sektoru zdieľaných služieb a IT zo Slovenska pod názvom Work in Slovakia – Good Idea! Predchádzajúce podujatia v rámci projektu Work in Slovakia – Good Idea sa konali v Londýne (január 2019) a v Dubline (máj 2019). Na pracovné ponuky ponúknuté na týchto podujatiach reagovalo 200 ľudí, 70 z nich aktuálne rokuje o pracovnom pomere a 10 už začali pracovať. Na obidvoch podujatiach boli zozbierané dotazníky s cieľom získať spätnú väzbu účastníkov na užitočnosť podujatia a detailnejšie spoznať ich prípadne motivácie pre návrat zo zahraničia, čo by zamestnávateľom malo pomôcť lepšie formulovať svoje pracovné ponuky.

Medzi najvýznamnejšie motivácie k návratu patrí celkové zlepšenie správy vecí verejných, čo potvrdzuje vyššiu citlivosť a kritickosť Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorú v minulosti vo svojich prieskumoch zistila aj organizácia LEAF. Druhou motiváciou v poradí bola pre účastníkov podujatí zaujímavá pracovná ponuka zo Slovenska, na treťom mieste nasledovali rodinné dôvody a sociálne väzby. Naopak hlavným odrádzajúcim faktorom možného návratu sú nízke mzdy v pomere k životným nákladom.

Pokiaľ ide o to, aké atribúty by mala mať zaujímavá ponuka od zamestnávateľa, respondenti vyzdvihovali najmä lepšie finančné ohodnotenie, ktoré by im umožnilo zlepšenie životnej úrovne, a možnosť kariérneho rastu – pritom však treba poznamenať, že väčšina respondentov bola spokojná s finančným ohodnotením svojej práce v zahraničí. Tretím významným atribútom zaujímavej pracovnej ponuky je flexibilný pracovný čas. Nasledujú motivácie ako (vedúca) pozícia vo firme, ponuka v odbore, v ktorom opýtaní študovali, a ponuka od prestížnej firmy. Skoro polovica respondentov sa prikláňa k názoru, že by zvážila pracovnú ponuku, ak by mali možnosť vybaviť celý proces náboru v zahraničí. Viac ako 60 % opýtaných si taktiež myslí, že by zvážila pracovnú ponuku, ktorá by obsahovala možnosť rekvalifikácie a doplňujúceho vzdelávania.

Usporiadateľom podujatí sa podarilo osloviť cieľovú skupinu respondentov, ktorí už reálne (v horizonte troch mesiacov až jedného roka) zvažujú návrat na Slovensko: 40 % respondentov už vedelo, že sa v najbližšom čase vráti na Slovensko. Ďalších 24 % návrat nevylučuje, ale momentálne nad ním neuvažuje, a iba 1 % návrat úplne vylúčilo. Na podujatiach bolo zozbieraných celkovo vyše 70 dotazníkov, pričom väčšina (84 %) hodnotila podujatia ako veľmi užitočné.

Výskumy potvrdzujú, že kľúčovým faktorom účinnej spolupráce s krajanmi v zahraničí sú aktívne politiky štátu podporujúce udržiavanie kontaktov s diaspórou: organizácia veľtrhov práce (job fairs) je jedným z prostriedkov, ktorý na tento účel využívajú aj iné krajiny. Ďalším dôležitým aspektom je odstránenie praktických a administratívnych prekážok prípadného návratu – k takýmto opatreniam patrí aj možnosť vybavenia celého procesu prijatia do zamestnania v zahraničí či komplexné poskytovanie informácií, napr. v súvislosti so sociálnym zabezpečením a podobne.

Vyhodnotenie dotazníkov pripravila Európska migračná agentúra v rámci projektu podporeného Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Dotazníkový prieskum ďalej pokračuje, dotazník nájdete tu: https://www.migrationagency.eu/vratim-sa-na-slovensko.

EMA
bottom of page