top of page

Inkubátor talentov pomáha v Moldavsku posilniť kvalifikovanú pracovnú silu v IKT

21. septembra 2023

Problém, ktorému čelíme aj na Slovensku, je v Moldavsku ešte výraznejší. IKT sektor, ktorý má vysoký podiel na HDP krajiny (v roku 2021 to bolo 10%), trpí nedostatkom kvalifikovanej pracovnej sily. Projekt financovaný v rámci rozvojovej pomoci SlovakAid komplexne rieši rozvoj IKT kapacít v Moldavsku, príčiny rodových nerovností, prepája hlavné mesto s rurálnymi oblasťami a prispieva k tvorbe kvalitných pracovných miest pre ženy v rurálnych oblastiach.

Sektor informačných a komunikačných technológií bol moldavskou vládou vyhlásený za prioritnú oblasť pre ekonomický rozvoj krajiny. Nedostatok kvalifikovaných odborníkov pritom súvisí aj s rodovou nerovnosťou a s nízkym zapojením žien do IKT pracovného trhu.


Táto situácia je preto veľkou príležitosťou osloviť viac žien pre výber kariéry v IT, keďže ich zastúpenie na kvalifikovaných pozíciách je v tomto sektore stále nízke. EMA sa preto v projekte, ktorý realizuje s podporou SlovakAid, sústreďuje aj na posilnenie odborných kapacít moldavských žien.


Vzdelávanie, ktoré má skutočne zmysel


EMA s podporou lokálnych partnerov realizuje v rámci projektu Inkubátor talentov: Digitálne vzdelávanie žien a IT odborníkov v Moldavsku viacero druhov aktivít. V troch regiónoch - Kišiňov, Gagauzsko a Balti - chceme prispieť k dlhodobému zlepšeniu IKT trhového prostredia, posilniť verejno-súkromné vzťahy a odovzdať slovenské skúsenosti. Naším hlavným cieľom je systematicky zlepšiť socio-ekonomické postavenie študentov, žien a širšej verejnosti (s ohľadom na zapojenie žien z Ukrajiny).


Súčasťou projektu bola Akadémia kybernetickej bezpečnosti, ročný program pre študentov odboru informačnej bezpečnosti (INFOSEC) na Fakulte počítačov, informatiky a mikroelektroniky Moldavskej technickej univerzity (TUM). Jej cieľom bolo naštartovať a podporiť rozvoj kariéry 30 študentov so zameraním na kybernetickú bezpečnosť a prepojiť ich formálne vzdelávanie s praxou v súkromnom sektore.


V rámci Akadémie malo šesť najlepších študentov  navyše možnosť absolvovať aj odbornú stáž v spoločnosti ESET v rumunskom vývojovom stredisku. Spoločnosť plánuje ponúknuť pracovné miesto stážistom, u ktorých zaznamenali najväčší progres.


Inkubátor talentov sa zase zameriava na širšie publikum. V rámci tejto časti programu sme už poskytli digitálne vzdelávanie a kariérny mentoring 100 ženám v rurálnych oblastiach Komratu a Balti. Mentoring a kurzy sa zameriavali najmä na sociálne médiá a podnikanie, software testovanie alebo grafický/web dizajn. Vybavili sme tiež materiálne huby, pre ktoré sme zakúpili videokonferenčnú techniku a ktoré fungujú aj ako coworkingové priestory v Kišiňove, Komrate a Balti.


Podporujeme podnikavé ženy


V rámci projektu sme tiež poskytli šesť mikrograntov pre ženy - podnikateľky z regiónov Gagauzsko, Balts a Kišiňov. Šesť žien, ktoré predtým absolvovali vzdelávanie v našom Inkubátore talentov, dostalo minigranty vo výške 2000 eur na to, aby svoje podnikanie mohli rozvíjať a posunúť na vyššiu úroveň. Naše kolegyne v októbri vycestujú do Moldavska, aby sa s týmito ženami stretli a zistili ako im financie pomohli rozbehnúť ich podnikanie.


Každá z nich mala so získanými financiami svoje vlastné plány. Viac sa o nich môžete dočítať aj v tomto príspevku.


V októbri nás čaká aj medzinárodná konferencia Women in Tech, ktorej sa zúčastnia aj slovenské expertky z organizácie Aj Ty v IT. Expertky budú prednášať o dôležitosti podpory digitálneho vzdelávania žien a budú viesť workshop o IT projektovom manažmente.


Pre ženy v Moldavsku pripravujeme aj networkingové aktivity  - workshopy pre absolventky digitálneho vzdelávania v Inkubátore talentov. Pôjde o komunitné offline akcie vo forme raňajok, denných či večerných aktivít.


Pre aktuálne informácie o programe a príbehy z Moldavska nás sledujte na sociálnych sieťach Facebook a LinkedIn.

EMA
bottom of page